Arkitekter

Miljö & Kvalitet

4 MILJÖPOLICY

4.1 Inledning
För Svenska Jalusi AB är det självklart med en verksamhet som tar miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration samt integrera miljöfrågorna i vårt utbud av produkter och tjänster. Vi ska skydda miljön genom att förhindra eller minimera verksamhetens och produkternas påverkan på miljön. Svenska Jalusi AB:s miljöarbete bygger på en successiv miljöanpassning av verksamheten. För att åstadkomma positiva förändringar är de små vardagliga miljöåtgärderna minst lika viktiga som stora förändringar. Summan av alla åtgärder ska leda Svenska Jalusi AB:s miljöarbete framåt och innebära att ständiga förbättringar uppnås.

4.2 Förebyggande av förorening
Grunden för vårt miljöarbete är en medveten ambition att värna om miljön genom användning av förnyelsebara resurser i så slutna kretslopp som möjligt samt att undvika användning av miljöförstörande ämnen och därigenom förebygga förorening.

4.3 Ständiga förbättringar
Svenska Jalusi AB:s miljöarbete bygger på en successiv miljöanpassning av verksamheten. För att åstadkomma positiva förändringar är de små vardagliga miljöåtgärderna minst lika viktiga som stora förändringar. Summan av alla åtgärder ska leda Svenska Jalusi AB:s miljöarbete framåt och innebära att ständiga förbättringar uppnås.

4.4 Miljökunnig personal
Det är ledningens ambition att varje medarbetare ska känna ansvar och verka för att skapa en grund till ett förebyggande miljöarbete, och att det leder till ständig förbättring. Alla anställda uppmanas och uppmuntras till att bidra med kreativa lösningar inom miljöområdet, vilket bidrar till att miljöpåverkan minskar.

4.5 Förpacknings- och tidningsregistret
Svenska Jalusi erlägger årligen avgifter till Förpacknings- och tidningsregistret (fd. REPA) och tar ansvar för det kostnader som vår förpackning medför på vår miljö.

4.6 Återvinning och källsortering
Svenska Jalusi återvinner samt källsorterar allt material som inte går att använda i produktion. Stationer för olika typer av behandlad aluminium, stål samt elektronik och miljöfarliga ämnen såsom lysrör, batterier mm hämtas regelbundet av Stena Metall AB.

4.7 Produkter
Samtliga våra produkter till aktuellt projekt är ”Accepterade” av SundaHus Samtliga vår produkter till aktuellt projekt är ”Godkända” av Byggvarubedömningen