JALUSIGUIDEN →

LÄS MER →

Hem 9 Jalusier 9 Inbrottsskydd 9 Skyddsklassning av jalusier & rullgaller

Vad innebär skyddsklassade jalusier & rullgaller med certifikat?

 

Vad är skyddsklass och certifikat??

I Sverige är det Stöldskyddsföreningen och deras norm SSF 200:5, som är den övergripande svenska standarden för inbrottsskydd. Normen fastställer kraven och riktlinjerna för säkerhetsåtgärder, inklusive provningsmetoder och klassificering av skyddsnivåer för jalusier och rullgaller.

Att följa dessa krav och kräva giltiga certifikat är avgörande för att säkerställa rätt skyddsnivå och undvika köp av produkter som inte uppfyller standarden.

Vilka är skyddsklasserna i Sverige enligt SSF 200:5?

Skyddsklasser

Skyddsklasserna anger det mekaniska inbrottsskyddet för en lokals omslutningsyta. Kraven på mekaniskt inbrottsskydd är indelade i tre skyddsklasser.

Skyddsklass 1 är den lägsta och skyddsklass 3 är den högsta.

Skyddsklass 1, kan gälla för verksamhet med ingen eller ringa mängd stöldbegärlig egendom/tillgångar eller annat skyddsvärde.

Skyddsklass 2, kan gälla för verksamhet med större mängd stöldbegärlig egendom/tillgångar eller annat skyddsvärde än skyddsklass 1.

Skyddsklass 3, kan gälla för verksamhet med huvudsaklig inriktning på stöldbegärlig egendom/tillgångar eller annat skyddsvärde.

Kravet på vilken skyddsklass du ska för din verksamhet bestäms ofta av ditt försäkringsbolag. Vilken skyddsklass du har framgår av ditt försäkringsbrev.

 

Vilka normer används för provning av jalusier och rullgaller

Stöldskyddsföreningens övergripande regelverk SSF 200:5 anger två alternativa normer för provning och klassning av jalusier och rullgaller.

SSF 012:3 omfattar klassning, krav och provning. I den här normen finns det fyra olika typer av klasser för inbrottsskydd (1, 2, 3 och 4), klass 1 ger lägsta skydd och klass 4 ger högsta skydd.

SS-EN 1627:2011 omfattar krav och klassindelning. I den här normen finns det sex olika typer av klasser (MK= Motståndsklass eller RC = Resistance Class) för inbrottsskydd (RC 1 – RC 6), där RC 1 ger lägsta skydd och RC 6 ger högsta skydd.

Viktigt att tänka på! – För att fylla kraven på skyddsklass 1, 2 eller 3 enligt SSF 200:5 så måste lägst RC 4 uppfyllas om produkten är provad enligt SS-EN 1627:2011. Vid provning mot SSF 012:3 motsvarar klasserna varandra. Klass 3 är skyddsklass 3 enlig SSF 200:5!
Ofta sker mer eller mindre medvetna förväxlingar av vilken norm som det är provat efter så kontrollera noga vilken provningsnorm som använts och vilken klass produkten är godkänd i.

Varför ställa krav på att företagets tillverkningsprocess, jalusier och rullgaller ska vara certifierade?

Provningen av jalusier och rullgaller i Sverige genomförs av RISE i Borås. RISE är ett ackrediterat provnings- och certifieringsorgan med mångårig erfarenhet av provningar och certifiering av både produkter och företagens tillverkningsprocesser.

Efter genomförda och godkända provningen har Svenska Jalusi AB ansökt om certifiering av våra produkter och vår tillverkningsmetod. Vi har lyckats och har certifikat på de skyddsklassade produkter vi levererar.

Att kräva bevis på certifiering i form av ett giltigt certifikat för tillverkningsprocessen och de provade produkter är viktigt av flera skäl:

Kvalitetssäkring
Certifikatet är ett bevis på att både produkten och tillverkningsprocessen har genomgått och klarat nödvändiga tester och bedömts som godkända enligt gällande standarder, regler och krav. Det ger kunden en försäkran om att produkten och företaget uppfyller ställda krav.

Förtroende och tillförlighet
Certifikatet ger kunder och användare förtroende för produkten och dess tillverkare. Det minskar risken för felaktiga eller undermåliga produkter och ökar tillförlitligheten. Om man väljer att köpa certifierade produkter det vill säga…

Försäkringskrav
Försäkringsbolag och byggherrar kan kräva att jalusier och rullgaller som används för olika syften skall vara certifierade. Detta för att säkerställa att produkterna de ska använda uppfyller specifika säkerhetsstandarder.
Att inte ha certifierade produkter kan leda till problem med försäkringsskyddet.

Vad ska ett certifikat innehålla och vad ska du titta efter?

Certifikatet skall:

  • givetvis vara utställt på rätt företag, hos oss är det ju Svenska Jalusi AB
  • vara giltigt i tid, dvs inte vara utgånget.
  • tala om vilken provningsnorm som använts och vilka skyddsklasser certifikatet gäller för.
  • innehålla namnet på produkten som är certifierad
  • innehålla uppgifter om max tillåten bredd som produkten är godkänd för.
    Överstiger man maxmåttet så är produkten inte godkänd och kan inte vara certifierad eller märkas som sådan.
  • uppgifter om tillåten monteringssida, monteringssätt samt godkänd angreppssida
  • antal godkända lås produkten måste ha.