Arkitekter

Allt om skyddsklassning av jalusier och rullgaller

Den korta versionen

Stöldskyddsföreningen har utfärdat nya regler rörande skyddsklassning av rulljalusier och rullgaller fr.o.m 2016-01-01.

Det nya regelverket SSF 200:5 uppfylls av normerna Skyddsklass (SK) enligt SSF 012 utg. 3 eller Motståndsklass (RC) enligt SS-EN 1627:2011.

De nya kravspecifikationerna är tuffare och samtliga certifikat för skyddsklass utfärdade innan 2016 är nu ogiltiga. Är kravet skyddsklass 2 eller 3 är minsta godkända klassning enligt motståndsklass EN 1627 RC 4.

Svenska Jalusi har godkända och certifierade produkter för skyddsklass 2, skyddsklass 3 samt skyddsklass 3 med tillägg för klass 4.

Observera att Motståndsklass (RC) klass 2 eller 3 inte uppfyller någon nivå på skyddsklass (SK) överhuvudtaget.

Länk till våra skyddsklassade produkter:
Inbrottsskydd med skyddsklass

Den långa versionen

I början av 2016 kom Svenska Stöldskyddsföreningens, SSF 200 utgåva 5, nya svenska kravspecifikationer för mekaniskt inbrotts-skydd såsom jalusier och rullgaller. Nu finns det tydliga regler att följa för att skydda sig mot inbrott och verkligen uppfylla de krav som försäkringsbolagen ställer.
I flera år har det varit osäkert om vilka regler som gäller för mekaniska inbrottsskydd. Två konkurrerande normer har funnits parallellt. Den europeiska normen EN 1627:2011 har bland svenska tillverkare varit den aktuella normen. Dåvarande specifikationerna för den svenska motsvarigheten, SSF 012, låg länge under utredning hos Svenska Stöldskyddsföreningen och då inte varit möjlig för tillverkare att prova mot.
2015 tog Svenska Stöldskyddsföreningen, SSF, tag i saken och har gjort ett digert arbete för att få fram ett regelverk som klart och tydligt definierar kraven för klassgodkända jalusier och rullgaller som installeras för att förhindra inbrott; SSF 200 utgåva 5.
I slutet av 2015 presenterades även den nu rådande svenska normen för mekaniskt inbrottsskydd, SSF 012 utgåva 3.
Regelverket SSF 200:5 behandlar och jämställer vilka nivåer av de olika normer som uppfyller skyddsklass. Gällande normer är Skyddsklass (SK) enligt SSF 012 utgåva 3 och Motståndsklass (RC) enligt SS-EN 1627:2011.
Dessa normer är grunden för att uppnå den säkerhet som man efterfrågar, oavsett om man har rollen som kravställare, byggherre, byggentreprenör, leverantörer eller producent.
Vid de tillfällen som Svenska Stöldskydds-föreningen reviderar regelverk får aldrig någon utomstående förhandsinformation om kommande ändringar. Det är oavsett om det handlar om försäkringsbolag, beställare eller producenter. Detta innebär för tillverkarna att utvecklingsarbetet av produkter gentemot nya normer inte kan påbörjas förrän efter det att normerna blivit publicerade. Det tar därför ofta ett tag innan godkända produkter kommer ut på marknaden.

Från tolkningar och åsikter till tydliga krav
Finns det formella krav och önskemål avseende nivån på skyddsklass för det som ska skyddas enligt kravspecifikationerna så är det viktigt att alla vet vad som gäller.
Inom branschen har det tidigare varit en stor sammanblandning med många individuella tolkningar av olika regler och normer. Detta har givetvis ställt till oreda och osäkerhet. Nu, finns det äntligen ett, och enbart ett, tydligt regelverk på marknaden och det är SSF 200:5.
Jämfört med tidigare normer så har kraven skärpts och det är nu avsevärt mycket svårare att få produkter godkända enligt det nya regelverket.

Vem bestämmer kravet på skyddsnivå?
Inbrottsskyddet för en verksamhet utgår vanligtvis från att en kravställare, exempelvis ett försäkringsbolag, som hänvisar till vilken skyddsklass objektet ska uppfylla enligt Regel-verket SSF 200:5 Inbrottsskydd – byggnader och lokaler.
SSF 200:5 anger objekten i tre olika nivåer. Det finns Skyddsklass 1, 2 och 3, där skyddsklass 3 avser den högsta nivån av säkerhet. Skyddsklass 1 används de facto inte i jalusibranchen utan jalusier som inte uppfyller minst Skyddsklass 2 anses vara oklassade. Nivåerna är anpassade efter verksamhetens skyddsvärde, mängd stöldbegärlig egendom/ tillgångar eller andra faktorer.

Viktigt att ställa rätt krav på skyddsklass
Nu är det äntligen klara regler för vad som gäller och vilken skyddsklass man ska efterfråga som kravställare och brukare. Det är nu enklare att göra rätt. Definitionen av skydds-klass och vilken nivå på inbrottsskyddet som man behöver är numera tydlig (se tabell).
Det finns idag en stor mängd produkter på marknaden som påstås vara klassificerade, certifierade och godkända. Majoriteten av jalusier och rullgaller på den svenska marknaden är provade mot SS-EN 1627:2011 där de flesta har godkännande mot RC 2 eller RC 3. Vilket idag inte ger något formellt korrekt skydd enligt SSF 200:5. Men även produkter med godkännanden mot äldre ej längre giltiga normer förekommer.
Marknadens okunskap om vad som gäller utnyttjas ibland för att sälja in produkter som inte uppfyller beställarens krav på skyddsklass. Ett inköp av ej godkända produkter kan leda till att ersättning vid skada minskas eller helt uteblir.