Skötsel och rengörning

Lamellmatta och styrskenor skall vara hela och rena för att porten ska kunna användas med bibehållen funktion. Regelbunden skötsel och regelbundna kontroller av jalusin förlänger livslängden och eliminerar fel innan de uppstår. Beroende på den miljö där jalusin är monterad så kan jalusin behöva olika mycket underhåll. Motorn är underhållsfri. Följande skötsel- och rengöringsanvisningar skall ses som ett minimum av underhållsåtgärder och är en förutsättning för garantins giltighet.

 

Annan service och underhåll än den beskriven i detta kapitel får endast utföras av Svenska Jalusi AB eller av Svenska Jalusi AB utsedd entreprenör. Se kapitel ”Service och Garanti”i produktens Drift och Skötsel manual.

 

 

Rengörning och smörjning

Lamellmatta och styrskenor måste vara hela och rena för att jalusin skall kunna användas. Rengöring och smörjning utförs vid behov, men ska utföras minst var sjätte månad. Följande rengöringsåtgärder kan utföras för att hålla lamellmatta och styrskenor rena.


Tvätta av jalusin med ett milt rengöringsmedel. Skölj rikligt med vatten för att få bort smuts. Hög­tryckstvätt kan användas. Dock ej på rörmotorn, elanslutningar eller på jalusier med speciallackerad lamellmatta eller styrskenor. För information om din jalusi, se den aktuella Drift och Skötselinstruktionen.

Rengör insidan av styrskenorna noggrant och ta bort allt gammalt teflonfett.


Demontera underkassetten, den är skruvad i kassettgavlarna och i överkassetten. Rengör lamellmattans ytterkanter (de kanter som ska glida i styrskenorna), ifrån gammalt fett och grus.


Smörj styrskenorna med rent teflonfett.


Teflonfett kan beställas från Svenska Jalusi AB.

OBS! Styrskenorna på Avskiljningsjalusi MACRO HK, MACRO 0708 och HR 41 ECO skall INTE smörjas.

OBS! Smörj inte tillhållarlås, (extrautrustning). Om låset smörjs så kommer låset att sluta fungera.

 

 

 

 

varning.png