Demontering och skrotning

Svenska Jalusi AB kan ge instruktioner om hur demontering och skrotning skall genomföras.

Beakta följande:

  • Jalusin och alla dess delar skall alltid frånskiljas elektriskt och göras spänningslöst av behörig elektriker innan arbetet med demonteringen påbörjas.
     
  • Vidta lämpliga åtgärder för att förebygga kläm- och fallrisker vid demonteringsarbetet. 
  • Vid behov skall arbetsplatsen avspärras under demonteringsarbetet. 

Om stege/ställning krävs för att demontera jalusin, skall personalen vara utbildad och åtgärder vidtas för att arbetet kan ske på ett säkert sätt utan risk för personskador. Detta inkluderar att stegen skall placeras så att den står stabilt. Stegar får inte lutas mot jalusin.


Den demonterade jalusin skall källsorteras. Följ lokala kommunala föreskrifter.


Om så önskas, kan Svenska Jalusi AB hjälpa er med demontering och skrotning av jalusin. För mer information, kontakta Svenska Jalusi AB


 
 

 

 

varning.png